PRZEGLĄDY BUDOWLANE

OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROCZNE I PIĘCIOLETNIE

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

Pragniemy przypomnieć Państwu o wynikającym z Prawa Budowlanego obowiązku przeprowadzania corocznych przeglądów stanu technicznego budynków. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Najemca zaś, o ile w ograniczony sposób odpowiada za dzierżawiony budynek, o tyle w momencie kontroli urzędów państwowych może, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zostać ukarany co najwyżej mandatem.

W interesie własnym Najemcy leży posiadanie wiedzy o faktycznym stanie technicznym dzierżawionego obiektu. Nieodłączną częścią dokumentacji jest także obowiązkowa Książka Obiektu Budowlanego, w której znajdują się adnotacje dotyczące przeprowadzanych cyklicznie przeglądów i remontów oraz spis posiadanej dokumentacji technicznej budynku, dokumenty administracyjne, a także opis techniczny obiektu wraz z planem sytuacyjnym.

O Książkę pytają i sprawdzają jej zawartość:

 • Inspektorzy Nadzoru Budowlanego,
 • Inspektorzy Inspekcji Sanitarnej,
 • Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Inspektorzy Ochrony Środowiska,
 • Kontrolerzy Państwowej Straży Pożarnej,
 • Kontrolerzy Urzędu Skarbowego,
 • Ubezpieczyciele (przy wycenie obiektu lub przed wypłatą odszkodowania).


Proponujemy Państwu pomoc i współpracę, polegającą na przeprowadzaniu corocznych przeglądów należących do Państwa budynków i założeniu Książki Obiektu Budowlanego.

Jeśli prowadzą Państwo Książkę sami, my wykonamy stosowne przeglądy i przekażemy kompletne protokoły wraz z dokumentacją zdjęciową. Wyceny prac dokonujemy na podstawie powierzchni całkowitej obiektu oraz stopnia jego skomplikowania.

W związku ze zmianami Ustawy Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959) tj. nałożeniem na właścicieli lub zarządców obowiązku posiadania Książki Obiektu Budowlanego, firma B.O.B. EKSPERT oferuje Państwu przeprowadzenie okresowych obowiązkowych kontroli obiektów i rejestrowanie ich stanu technicznego w Książce Obiektu Budowlanego.

Zakres okresowych przeglądów obiektów budowlanych obejmuje przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli konstrukcyjnej tj.:

 • badanie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • sprawdzenie stanu konstrukcji,
 • badanie stanu elewacji,
 • przegląd pomieszczeń obiektu.


Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj.:

 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych,
 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji ścieków,
 • oględziny innych urządzeń służących ochronie środowiska (w tym instalacji wod-kan., c.o.


Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli przewodów wentylacji mechanicznej tj.:

 • badanie drożności przewodów kominowych (wentylacja mechaniczna),
 • ustalenie stanu technicznego przewodów kominowych (j.w.)
 • oględziny innych typów wentylacji.


Założenie Książki Obiektu Budowlanego:

 • wypisanie Książki,
 • inwentaryzacja posiadanej przez Państwa dokumentacji budowlanej,


W trakcie Okresowej Pięcioletniej Kontroli wykonujemy dodatkowo przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego konstrukcji obiektu tj.:

 • sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego,
 • oględziny otoczenia obiektu.


Przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych tj.:

 • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,
 • ustalenie stanu technicznego osprzętu,
 • oględziny zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
 • badanie oporności izolacji przewodów,
 • badanie uziemień instalacji i aparatów.


Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r., nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959) (...) Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych

Art. 61.Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2. (tj. zapewniając warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu).

Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1. okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2. okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

1. 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.(...),
2. 3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli w terminie, o którym mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
3. 4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, (...), przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Art. 63. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

Art. 64. 1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku (...), książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
(...)
Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

Art. 65. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie*.

Art. 93. Kto:
8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1,
9) nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego, podlega karze grzywny**.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134)
§ 6. 1. (...).
3. Wpisów, (do książki obiektu budowlanego- wtr. własne), dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.

*Organami uprawnionymi do kontroli są: Inspektor Nadzoru budowlanego, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Ochrony Środowiska, Sanepid, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Gminy, Urząd Skarbowy.
**Wysokość grzywny określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Jest to kwota do 5000 zł.