PROJEKTOWANIE

Ważne informacje dla Inwestora przed rozpoczęciem budowy.

I. W celu otrzymania pozwolenia na budowę należy dostarczyć do Biura Projektowego niezbędne dokumenty, które można uzyskać w poniżej przedstawiony sposób:

1. Wystąpić na odpowiednim druku z wnioskiem do Urzędu Gminy, dla miejsca budowy, o wydanie
Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z planu miejscowego Gminy do wniosku należy dołączyć :

a) kopię mapy ewidencyjnej gruntów,
b) kopie mapy zasadniczej w skali 1:1000,
c) wypis z rejestru gruntów dotyczący działki własnej,
d) zapewnienie dostaw mediów (energia, woda, gaz)
e) zapewnienie odbioru (śmieci, kanalizacja)

dokumenty pkt a, b, c można uzyskać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego dla danej Gminy, dokumenty pkt. d, e od odpowiednich zakładów dostawczych i odbiorczych.

2. Dla obiektów budowlanych w których występują instalacje elektryczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna, należy wystąpić do gestorów poszczególnych mediów o wydanie warunków przyłączenia się do sieci (w ulicy):

  • do Rejonu Energetycznego o wydanie „Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia”,
  • do właściwej Rozdzielni Gazu PGNiG S.A. o wydanie „Warunków przyłączenia do sieci gazowej”,
  • do dysponenta sieci wodociągowej, kanalizacyjnej o podanie warunków podłączenia do sieci,


3. W przypadku konieczności wykonania nowego zjazdu na działkę z drogi gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę obiektów na działce, należy na podstawie decyzji odpowiedniego zarządu drogi uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu w oparciu o uzgodniony z zarządem drogi projekt budowlany.

4. Wprawdzie, zgodnie z niedawnym wyrokiem NSA, nie jest wymagane uzyskanie pisemnej zgody właściciela działki sąsiedniej na zbliżenie do granicy na odległość poniżej 3.0 m, jednak uzyskanie takiej zgody, znacznie upraszcza postępowanie. W przypadku konieczności wejścia na teren sąsiedni np. w celu przeprowadzenia przyłączy instalacyjnych, wymagane jestuzyskanie pisemnej zgody właściciela tego terenu. Zgoda właściciela lub władającego terenem udzielana jest w formie umowy cywilno – prawnej.

5. Zlecić uprawnionemu geodecie opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 z dopiskiem „do celów projektowych”.

Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, warunków przyłączenia do sieci zew., mapy do celów projektowych należy zlecić opracowanie projektu budowlanego uprawnionej osobie z przygotowaniem budowlanym.

W skład 4 kompletów projektu budowlanego wchodzą:

  • projekt zagospodarowania terenu,
  • projekt architektoniczno - konstrukcyjny,
  • projekt instalacji branżowych: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa,
  • projekty przyłączy w/w instalacji,
  • wymagane uzgodnienia z ZUD-em i specjalistyczne opinie (np. sanepid, strażak, bhp).Projekt budowlany może być zlecony do wykonania jako indywidualny pomysł projektanta na podstawie wytycznych Zamawiającego lub można kupić gotowy projekt architektoniczno – budowlany, powtarzalny (dawniej zwanych „projekt typowy”), lecz po przystosowaniu do miejscowych warunków konkretnej realizacji - tzw. adaptacji. Pozostałe elementy projektu budowlanego, wymagają indywidualnego opracowania.


II. W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, kompletną uzgodnioną dokumentację projektową, należy złożyć we właściwym Starostwie załączając wniosek na odpowiednim druku i dokument stwierdzający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane też na odpowiednim druku. (Starostwo ma 65 dni na wydanie Decyzji pozwolenia na budowę )