NADZORY INWESTORSKIE

Inspektor nadzoru inwestorskiego zatrudniany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 119 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr. 138, poz. 1554) i opłacany przez Inwestora, wobec czego naturalną koleją rzeczy staje po Jego stronie. Jednak zgodnie z zaleceniami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa musi przestrzegać zasady obiektywizmu i niezależności co do rozstrzygnięć technicznych i rozliczenia finansowego budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potrzebny jest na podstawie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)

§ 2. 1. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów

budowlanych:

1) użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2.500 m3 i większej,

2) wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,

3) budynków i budowli:

a) o wysokości nad terenem 15 m i większej,

b) zawierających pomieszczenie zagrożone wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych,

c) wymagających uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej,

d) z zainstalowaną mocą elektryczną 1.000 kW i większą,

e) technicznych o kubaturze ponad 2.500 m3, związanych z obiektami budowlanymi, o których mowa w pkt 12,

4) budowli mostowych wszelkich typów, w tym wiaduktów, estakad i innych podobnych obiektów budowlanych,

5) zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych o wysokości 3 m i większej lub chroniących miasta, wsie, obszary rolne i leśne o powierzchni powyżej 1.000 ha oraz budowli technicznych związanych z tymi obiektami budowlanymi,

6) budowli piętrzących o różnicy poziomów lustra wody 3 m i większej oraz ścian oporowych o wysokości 3 m i większej,

7) budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe:

a) niebezpieczne dla ludzi, mienia i środowiska,

b) o wysokości lub zagłębieniu 5 m i większych,

8) ujęć i przepompowni wód śródlądowych o wydajności powyżej 300 m3/h lub głębokości 100 m i większej,

9) stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o wydajności 50 m3/h i większej,

10) służących do składowania i usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów,

11) linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i większym oraz stacji elektroenergetycznych, rozdzielczych i przetwórczych z nimi związanych,

12) linii telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych - dalekosiężnych (międzynarodowych, międzymiastowych i wewnątrzstrefowych) oraz linii pomiędzy centralami,

13) sieci gazowych:

a) gazociągów o ciśnieniu nominalnym 5 kPa i większym,

b) gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 5 kPa i średnicach przewodów większych niż 150 mm, z wyjątkiem przyłączy gazowych o ciśnieniu nie większym niż 400 kPa

c) obiektów tłoczni gazu,

d) obiektów stacji gazowych, wyposażonych co najmniej w dwa ciągi redukcyjne,

14) rurociągów oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych:

a) ciepłowniczych:

- tradycyjnych o średnicy 310 mm i większej,
- preizolowanych o średnicy 200 mm i większej,

b) wodociągowych o średnicy 200 mm i większej oraz kanalizacyjnych o średnicy 400 mm i większej,

c) innych transportujących czynnik płynny lub gazowy niebezpieczny dla ludzi, mienia i środowiska,

15) dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych, w tym tuneli drogowych i innych budowli,

16) kanałów żeglugi śródlądowej oraz melioracyjnych,

17) sieci melioracyjnych na obszarze powyżej 100 ha,

18) kanałów energetycznych,

19) dróg szynowych, wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu budynkami, budowlami i urządzeniami,

20) urządzeń transportowych linowych i liniowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych,

21) budowli pola naziemnego ruchu lotniczego na lotniskach.


2. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane także przy realizacji obiektów budowlanych, nie wymienionych w ust. 1, podlegających ocenie oddziaływania na środowisko, określonych w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§ 3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane również przy realizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zawierają:

1) ustroje konstrukcyjne, takie jak powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły oraz linowe wiszące bez względu na ich rozpiętość, a także fundamenty inne niż proste ławy i stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,

2) elementy konstrukcyjne:

a) o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu 3 m i większym lub o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej,

b) poddane obciążeniu użytkowemu 5 kN/m2 i większemu, obciążeniu zmiennemu ruchomemu, a także zwymiarowane z uwzględnieniem wpływów dynamicznych, termicznych, skurczów materiałowych lub ruchów podpór,

c) sprężane na budowie lub na miejscu ich wbudowania w obiekcie budowlanym, a także poddane zabezpieczeniu cięgien sprężających i ich urządzeń kotwiących oraz w pozostałych przypadkach jeżeli Inwestor sobie zażyczy.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.