KOSZTORYSOWANIE BUDOWLANE

Kosztorys budowlany jest dokumentem rozliczeniowym realizacji inwestycji budowlanej. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej. Umożliwia zaoszczędzenie sporej sumy - nawet do kilkunastu procent kosztów przyszłej budowy. Pozwala określić koszt wykonania poszczególnych etapów budowy (lub remontu), a także koszt wykonania różnych elementów składowych (fundamenty, ściany, stropy, dach, tynki itp.), co ma znaczenie przy wprowadzaniu przez inwestora zmian w trakcie prowadzenia prac. Praktyka budowlana pokazuje, że nawet na dobrze przygotowanej budowie trudno jest uniknąć wprowadzania modyfikacji w stosunku do pierwotnej dokumentacji. Kosztorys umożliwia przeanalizowanie skutków finansowych różnych wariantów rozwiązań budowlanych, na każdym etapie budowy.

Firma wykonuje:

  1. Kosztorysy szczegółowe do projektów budowlanych z zestawieniem wyrobów budowlanych,
  2. Kosztorysy uproszczone do Banków w celu uzyskania kredytu na budowę przez Zamawiającego,
  3. Kosztorysy inwestorskie (z przedmiarem) do przetargów, wycenionych zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych,
  4. Kosztorysy ofertowe dla firm startujących w przetargach.
  5. Kosztorysy powykonawcze (rozliczeniowe) wykonanych robót.
  6. Kosztorysy o przyznanie pomocy w sektorze rolnictwa dla ARiMR


Zaleca się, by kosztorys inwestorski wykonany był przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną na podstawie :
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

Kosztorys inwestorski obejmuje:

1) stronę tytułową zawierającą:

a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,
b) nazwę i adres zamawiającego,
c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
d) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,
e) wartość kosztorysową robót,
f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.

2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;
3) przedmiar robót;
4) kalkulację uproszczoną;
5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;
6) załączniki:

a) założenia wyjściowe do kosztorysowania,
b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

I. Podstawowe pojęcia i definicje związane z kosztorysowaniem

1. Robocizna - ilości roboczogodzin dotyczące wszystkich czynności, które są wymienione w szczegółowych opisach robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynności pomocnicze;
2. Materiały - ilości wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów lub prefabrykatów niezbędnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w transporcie i w procesie wbudowania;
3. Praca sprzętu - ilości maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem przestojów wynikających z procesu technologicznego.
4. Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich opisem i/lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w przypadku zamówień publicznych) z wyliczeniem i zestawieniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych – sporządzony przed wykonaniem robót.
5. Obmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie robót (podobnie jak wyżej) sporządzone po wykonaniu robót – sporządzane na podstawie książki obmiarów.
6. Dane wyjściowe do kosztorysowania – uzgodnione w formie protokołu, między kosztorysantem a zamawiającym kosztorys dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbędne dane do kalkulacji kosztorysowej ustalenia dotyczące metody kalkulacji oraz podstaw ustalenia cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych i podstaw wyceny kosztorysowej.
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, (STWiORB) – opracowanie obejmujące wymagania, co do sposobu wykonania robót, w tym między innymi: wymagania, co do materiałów, sprzętu, transportu, metody wykonania robót, odbioru robót, określenie zakresu prac, które powinny być uwzględnione w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.
8. Katalog (Katalog Nakładów Rzeczowych) – publikacja określająca jednostkowe nakłady rzeczowe dla danego typu prac (robót) budowlanych.
9. Jednostkowe nakłady rzeczowe – nakłady rzeczowe czynników produkcji, czyli robocizny R, materiałów M oraz pracy sprzętu i środka transportu S.
10. Ceny jednostkowe czynników produkcji – stawki robocizny, ceny materiałów wraz kosztami zakupu oraz pracy sprzętu przyjmowane do kalkulacji kosztorysowej metodą szczegółową bez podatku VAT.
11. Koszty pośrednie – składnik kalkulacji kosztorysu, uwzględniający nieujmowane w kosztach bezpośrednich, (R, M, S) koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodu. Obejmują one przede wszystkim koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu firmy budowlanej

II. Metody kalkulacji

1. Metoda kalkulacji uproszczonej; w kosztorysowaniu uproszczonym cena kosztorysowania jest iloczynem ilości scalonych jednorodnych robót (np. 1m² wykonanej nawierzchni betonowej, 1m ułożenia przewodu wodociągowego itp.), oraz cen jednostkowych, a także ewentualnie podatku od towarów i usług VAT, według wzoru:

Wk= L x Cj

gdzie:
Wk- wartość kosztorysowa robót;
L- liczba jednostek sprzedmiarowanych robót;
Cj- cena jednostkowa roboty podstawowej .

2. Metoda kalkulacji szczegółowe; przy ustaleniu cen kosztorysowych robót należy posługiwać się następującą formułą kalkulacyjną:

CK = R + M + Kz + S+ Kp + Z + Pz

gdzie:
CK – cena kosztorysowa określonego zakresu rzeczowego robót (obiektu, wydzielonego elementu, obiektu branżowego rodzaju robót lub wyodrębnionej w kosztorysie pozycji kalkulacyjnej),
R – koszty robocizny bezpośredniej,
M – koszty materiałów bezpośrednich,
Kz – koszty zakupu materiałów obejmujące również koszty ich transportu zewnętrznego,
S – koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego,
Kp – koszty pośrednie,
Z – zysk kalkulacyjny.